Dla kogo oświadczenie PIT-2

bezpieczne-pity.pl_1Formularz PIT-2 jest oświadczeniem składanym przez pracownika zakładowi pracy. Pracownik wypełnia taki druk, gdy chce, by jego pracodawca co miesiąc pomniejszał kwotę odprowadzanej od jego dochodu zaliczki na podatek o kwotę będącą równowartością 1/12 sumy zmniejszającej podatek. W 2012 roku kwota ta wynosi 556,02 zł rocznie, co daje miesięcznie wartość 46,33 zł. Ponadto pracodawca obniża kwotę miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą pobrał ze świadczenia należnego pracownikowi w danym miesiącu. PIT-2 należy złożyć przed dokonaniem przez zakład pracy pierwszej wypłaty pracownikowi w danym roku podatkowym. Nie ma konieczności składania takiego oświadczenia co roku w sytuacji, gdy stan faktyczny wskazany w formularzu pozostał bez zmian. Gdy natomiast stan faktyczny ulegnie zmianie i pracownik powiadomi o tym fakcie pracodawcę, wówczas nie dokonuje on obniżenia miesięcznych kwot zaliczek na podatek.

Wypełniając formularz PIT-2 pracownik musi oświadczyć, że:

  • nie pobiera emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie dostaje żadnych dochodów związanych z członkostwem pracownika w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub też spółdzielni innego rodzaju zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie uzyskuje dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy.

Należy pamiętać, że druk PIT-2 podatnik składa do zakłady pracy, a nie do urzędu skarbowego. Wypisując oświadczenie trzeba zwrócić uwagę na poprawność umieszczanych w nim danych, właściwego numeru identyfikacji podatkowej (w zależności może to być NIP lub PESEL), a także nie zapomnieć wpisać datę i podpisać się na końcu formularza.